ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Woman is playing with children
Icon – Sustainability

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko – krok po kroku

Świat coraz bardziej oczekuje, by firmy umożliwiały dokonywanie wyborów korzystnych dla środowiska. Jako jeden z największych producentów artykułów codziennego użytku czujemy się odpowiedzialni za środowisko i właściwe postępowanie. Dla P&G zrównoważony rozwój jest niezwykle ważny, dlatego pragniemy aktywnie się do niego przyczyniać.

Nasze cele do roku 2030

W 2018 roku podczas Tygodnia Ziemi ogłosiliśmy nową strategię „Ambicja 2030” dotyczącą zrównoważonego rozwoju. To zestaw szeroko zakrojonych działań, które łączy wspólny cel: wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko i inspirowanie do podejmowania aktywności w tym obszarze, przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla firmy oraz konsumentów.

W pierwszej kolejności chcemy rozwiązać dwa najbardziej naglące problemy środowiskowe na świecie – ograniczonych zasobów naturalnych i rosnącej konsumpcji.

Environmentally friendly factory

Ambicja 2030: Marki wywierają pozytywny wpływ

W świecie, gdzie zrównoważony styl życia stał się ważniejszy niż kiedykolwiek, potrzebujemy marek, które będą spełniać oczekiwania pod względem jakości, a przy tym pomogą rozwiązać najtrudniejsze ogólnoświatowe problemy. Dlatego dążymy do uwzględnienia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej jako integralnej części każdej marki w naszej ofercie. Oto jak zamierzamy tego dokonać.

Mother daughter in front of the washing machine

Cel: 100% naszych wiodących marek będzie zachęcać do odpowiedzialnej konsumpcji

Chcemy, by wszystkie nasze wiodące marki nieustannie się rozwijały i tworzyły wartość, wywierając jednocześnie wymierny, pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Ariel 3in1 Pods

Ambicją marki Ariel jest udoskonalić proces prania I zapewnić o 50% mniejsze zużycie energii i wody.

Kryteria Brand 2030Notatka prasowa o Brand 2030
Adult holding manufacturing waste

Cel: 100% naszych opakowań będzie nadawać się do recyklingu lub do ponownego wykorzystania

Planujemy wprowadzić tę zasadę dla większości naszych opakowań na eatpie ich projektowania oraz wyboru materiałów jednocześnie rozwijając współpracę z partnerami. Pozwoli nam to tworzyć innowacyjne rozwiązania i bardziej ekologiczne produkty.

Wyjątkowe wyzwanie leży jednak w pozostałym ułamku naszych opakowań, ponieważ wykorzystują one materiały i formaty w znacznie mniejszych ilościach. Dzięki innowacjom technicznym i komercyjnym do 2030 roku znajdziemy jego rozwiązanie.

Cel do roku 2030: Zapewnić możliwość poddania recyklingowi 90% opakowań produktów.

96% realizacji celu do roku 2020

W 2018 roku, 86% opakowań P&G było uznawanych za nadające się do recyklingu.

Head & Shoulders

We współpracy z TerraCycle i SUEZ stworzyliśmy pierwszą na świecie butelkę do szamponu nadającą się do recyklingu, która zawiera do 25% plastiku zbieranego z plaży poddanego recyklingowi.

Charmin Ultra Soft

Marki Charmin i Puffs wprowadziły dla wielu swoich produktów opakowania w 100% nadające się do recyklingu.

Woman enjoying the fragrance

Cel: Budowanie jeszcze większego zaufania poprzez transparentność

Rozumiemy, że konsumenci chcą wiedzieć jak najwięcej o naszych produktach i ich składzie. Dlatego stale zapewniamy transparentność w zakresie informowania o innowacyjnych składnikach oraz zasadach bezpieczenego korzystania z produktów.

Tide HE Turbo

Płyn do prania Tide purclean™ jest certyfikowany jako produkt w 65% pochodzenia naturalnego i posiada opakowanie w 100% nadające się do recyklingu. Dodatkowo jest produkowany w fabryce, która nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska śmieci.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓWSTOSOWANE SKŁADNIKIDOBRE SKŁADNIKI
Momentum for change

2017 – Nagroda Lighthouse Momentum for Change Award za pierwszą na świecie butelkę do szamponu nadającą się do recyklingu wyprodukowaną z plastiku zbieranego z plaży

–Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

Windmills and forest

Ambicja 2030: Zmniejszanie wpływu na środowisko wywieranego przez nasz łańcuch dostaw

Naszym celem jest dotrzymanie obietnicy „jakości, której możesz zaufać”. Dlatego każdy produkt P&G pochodzi z łańcucha dostaw, który jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko – od pozyskiwania naszych składników po produkt końcowy na półce w sklepie.

Adult working in factory

Cel: Zmniejszenie naszego wpływu oraz dążenie do rozwiązań opartych na odzysku, regeneracji i odnawianiu

AMBICJA NR 1 Energia elektryczna pochodząca w 100% ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w fabrykach P&G o połowę

AMBICJA NR 2 Nasze fabryki zapewnią 35-procentowy wzrost wydajności zużycia wody i będą wykorzystywać co najmniej pięć miliardów litrów wody z odzysku

AMBICJA NR 3 Pozyskanie co najmniej 10 ważnych partnerów w łańcuchu dostaw, aby chronić klimat i ograniczyć zużycie wody oraz ilość odpadów

66% realizacji celu do roku 2020

CEL DO ROKU 2020: Zmniejszenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 30%.
Do roku 2018 zmniejszyliśmy emisje o 20%.

100% realizacji celu do roku 2030

CEL DO ROKU 2030: Zmniejszenie zużycia wody w fabrykach o 20% na jednostkę produkcyjną.
Zmniejszenie zużycia wody o 24% na jednostkę produkcyjną w fabrykach P&G.

Forest

Cel: Ochrona i rozwój lasów, od których jesteśmy zależni

W niektórych z naszych produktów wykorzystujemy masę celulozową drzewną. Stosujemy rygorystyczne zasady, aby mieć pewność, że pozyskujemy materiały w sposób odpowiedzialny z lasów certyfikowanych według najwyższych standardów. Z myślą o przyszłości chcemy jednak zrobić więcej, nie tylko by je chronić, lecz także by powiększać ich obszar.

AMBICJA NR 1 Współpraca z licznymi organizacjami w celu zwiększenia globalnego obszaru lasów certyfikowanych, przy jednoczesnym wzmocnieniu systemów certyfikacji.

AMBICJA NR 2 Przewodniczyć w wysiłkach zmierzających do opracowywania produktów zgodnie z zasadami Forest Positive. Ta praktyka inspirowana przez World Wildlife Fund przyniesie korzyści zdrowotne podtrzymujące lasy, od których jesteśmy zależni.

Bounty

Papier Bounty jest 2 razy bardziej chłonny niż papier innej wiodącej marki. 100% celulozy wykorzystywanej do produkcji naszego papieru pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.

Charmin Ultra Soft

Papier Charmin Ultra Soft i Ultra Strong jest cztery razy bardziej wydajny niż podobny papier innej wiodącej marki, co pozwala zredukować generowanie odpadów.

Farmer

Cel: Poprawa warunków bytowych małych plantatorów palm

Jako członkowie Okrągłego Stołu w sprawie zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego, jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialne pozyskiwanie palm i produktów pochodnych. Na obszarach takich jak Malezja i Indonezja, gdzie znajduje się nasz największy łańcuch dostaw i gdzie występuje duże rozdrobnienie plantacji palm, wdrażamy lokalne programy wdrażania odpowiedzialnych praktyk uprawy. Pomoże to drobnym plantatorom zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zachowaniu standardów P&G dotyczących zrównoważonego rozwoju.

NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA OLEJU PALMOWEGO
United States Environmental Protection Agency

2017 – Nagroda Climate Leadership Award: Lider organizacji

Zostaliśmy wyróżnieni za aktywne przywództwo w walce ze zmianami klimatu i w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
-Agencja Ochrony Środowiska w USA (EPA), Center for Climate and Energy Solutions oraz The Climate Registry

Adult washes dishes

Ambicja 2030: Współpraca społeczeństwa

Sformułowaliśmy więcej celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, by chronić zasoby wodne i poszukiwać nowych sposobów na ponowne wykorzystanie wody. Wiemy jednak, że nie możemy zrobić tego sami. Rozwiązywanie największych problemów, jakie stoją przed nami, wymaga współpracy. Dlatego skupiamy się na pozyskiwaniu partnerów i prowadzeniu z nimi wspólnych działań, z korzyścią dla ludzi, planety i naszej firmy.

Clean nature

Cel: Tworzenie rozwiązań, dzięki którym żadne opakowanie nie trafi do oceanu

Zasmuca nas to, co dzieje się z oceanami na świecie. Dlatego w naszych celach do roku 2030 zawarliśmy zobowiązanie dotyczące plastiku. Pracujemy wewnątrz firmy nad holistycznym rozwiązaniem, by żadne opakowanie P&G nie trafiło do oceanu. Współpracujemy ponadto z organizacjami, które maja taki sam cel i już teraz znajdujemy sposoby na ograniczenie ilości plastiku wrzucanego do oceanów. Jedno z takich rozwiązań to Trash Free Seas Alliance w południowo-wschodniej Azji.

Fairy

Butelki Fairy Ocean Plastic są wykonane w 10% z plastiku odzyskanego z oceanów, a w 90% z plastiku postkonsumenckiego poddanego recyklingowi. Wprowadzone butelki w 100% nadają się do recyklingu, aby pokazać, co można zrobić, żeby odpady plastikowe nie docierały do oceanów.

Washing the dishes

Cel: Ochrona wody dla ludzi i natury

Jesteśmy zależni od wody, dlatego odpowiedzialne korzystanie z jej zasobów ma decydujące znaczenie dla przyszłości naszej planety. Zróżnicowane krajobrazy, kultury, gospodarki i klimaty sprawiają, że zrównoważone korzystanie z wody jest złożonym wyzwaniem i wymaga wdrożenia rozwiązań unikalnych dla każdego zbiornika wodnego.

Do roku 2030 planujemy jasno wskazać nasze priorytetowe zbiorniki, partnerów do współpracy oraz wymagane działania, w celu rozwiązania problemów właściwych dla poszczególnych zbiorników wodnych. Po zakończeniu tego etapu będziemy wdrażać rozwiązania pozwalające zwiększyć ich odporność.

98% realizacji celu do roku 2030

CEL DO ROKU 2030: 70% wsadów pralki to cykle o niskim zużyciu energii.
Do roku 2018 odsetek wsadów o niskim zużyciu energii wynosił 69%.

70% realizacji celu do roku 2030

CEL DO ROKU 2030: Udostępnić miliardowi ludzi produkty oszczędzające wodę.
Do roku 2018 zapewniliśmy dostęp do nich 700 milionom ludzi.

Cascade Platinum Action Pacs

Kapsułki do zmywarki Cascade Platinum Action Pacs usuwają zaschnięte resztki jedzenia tak dobrze, że można oszczędzić ponad 70 litrów wody na jednym wsadzie.*

Swiffer WetJet

Gospodarstwa domowe korzystające ze Swiffer Wet lub WetJet mogą oszczędzić ponad 265 litrów wody rocznie w porównaniu ze standardowym mopem i wiadrem.

Arbor day foundation

2018 – Nagroda Friend of the Forest Award

–The Arbor Day Foundation

Photo - People planting plants

Ambicja 2030: Integracja zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy

Nasze jednostki produkcyjne poczyniły olbrzymie postępy w zakresie klimatu, wody i odpadów – w dużej mierze dzięki pasji i pomysłowości naszych pracowników. Wiemy, że jeżeli chcemy mieć szansę na osiągnięcie naszych celów przyjętych do 2030 roku, musimy zadbać o zaangażowanie pracowników oraz udostępnienie im odpowiednich narzędzi.

Opracowaliśmy szczegółowy plan dotyczący odpowiedzialności za środowisko dla pracowników na wszystkich szczeblach i we wszystkich organizacjach, aby znali nasze cele i mogli realizować je w pracy wykonywanej każdego dnia.

Business intelligence group logo

2018 – Nagroda Sustainability Leadership Award oraz Sustainability Initiative of the Year Award

-Business Intelligence Group

Najnowsze inicjatywy w trosce o środowisko

German sustainability

9.01.2018 r.

Niemiecki partner zrównoważonego rozwoju wprowadza pierwszą butelkę do szamponu Head & Shoulders zawierającą 20% plastiku zebranego z plaży

Nasza marka Head & Shoulders w 2018 roku nawiązała nową współpracę z partnerem z branży.

Dowiedz się więcej

Nasza praca nie kończy się tutaj

Aby poznać szczegóły naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, pobierz nasz Raport dotyczący odpowiedzialności społecznej za rok 2020. Więcej informacji na temat naszych celów do roku 2030 znajduje się w planie "Ambition 2030". To dopiero początek naszej podróży w realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. W miarę wykonywania prac będziemy poszukiwać partnerów i określać planowane działania, a także informować każdego roku o naszych postępach.

Wszystkie podane liczby odzwierciedlają realizację celów od 2010 roku.
* Wstępne płukanie naczyń przed włożeniem ich do zmywarki wymaga zużycia do 75 litrów wody. (Źródło: Energy Star energystar.gov)